List by Author

Edsman, C. - M. (1990).  Religious Phenomena. The Journal of Religion. 70, 412–431.