List by Author

Gao, S. -xian (2013).  An Analysis on Zhang Ju-zheng's Firmness in Political Thought. Jiangnan Daxue Xuebao/Journal of Jiangnan University: Humanities & Social Sciences Edition. 12(1), 65 - 73. Abstract